Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 27 maart 2019

BY IN nieuws On 13-03-2019

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van T.C. De Kamp  u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw.

De agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen alg. ledenvergadering 28 maart 2018  (zie website – ledengedeelte)
 5. Financieel verslag 2018 (zie website – ledengedeelte)
 6. Kascontrole
 7. Voorstel contributieverhoging 2020 (zie toelichting)
 8. Begroting 2019  (zie website – ledengedeelte)
 9. Agendapunten ingebracht door leden (zie toelichting)
 10. Samenstelling commissies   (zie toelichting en website –ledengedeelte)
 11. Samenstelling bestuur (zie toelichting)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting bij de agenda van de algemene ledenvergadering:

Punt 4,5 en 8: Financieel verslag 2018 en Begroting 2019

Vanaf 13 maart 2019 op de website en ter inzage clubgebouw.

Punt 7: Voorstel contributieverhoging 2020

Het bestuur stelt voor de contributie voor senioren te verhogen naar €160. Tijdens de vergadering zal hier nog een toelichting op gegeven worden. De belangrijkste redenen zijn het teruglopend aantal leden en de toename van kosten. De nieuwe contributie is nog steeds de laagste uit de nabije omgeving.

Punt 9: Agendapunten ingebracht door leden

Leden kunnen voorstellen indienen ter behandeling in deze vergadering indien deze indiening door tenminste vijf leden ondersteund wordt. Voorstellen dienen zeven dagen voor verspreiding van de agenda schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Punt 10: Samenstelling van commissies

In een aantal commissies zijn leden aftredend (zie ook notulen commissievergadering op de website in het ledengedeelte); ter vergadering zal de samenstelling van de commissies worden gemeld.

Punt 11: Samenstelling bestuur

 • Aftredend: Paul Verkuijlen (voorzitter). Kandidaatstelling nieuw bestuurslid: het bestuur van TC De Kamp stelt Ad de Jong voor als voorzitter. De vergadering wordt om akkoord gevraagd;
 • Toevoeging: het bestuur van TC de Kamp stelt Lea Bras voor als bestuurlid. Zij zal de rol van secretaris opnemen. De vergadering wordt om akkoord gevraagd.

Bestuur T.C. De Kamp


SHARE THIS ON:

5 jaar ago / No Comments

13

MRT

No

Comments

Lea

WRITE A COMMENT