Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. DE KAMP

Artikel 1.

Behalve de in artikel 4 van de Statuten omschreven leden kent tennisclub “De Kamp” aspirant juniorleden. Aspirant juniorleden zijn leden, die op de 1e januari van het verenigingsjaar de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

Artikel 1a.

De vereniging kent naast de reguliere seniorleden nog een groep ‘overige gebruikers’ van de accommodatie van  “T.C. De Kamp”. Het bestuur is bevoegd om -onder door haar vast te stellen condities-  voor zover niet vastgelegd in het Huishoudelijk of Baanreglement, deze niet-leden toe te staan om gebruik te maken van de sportaccommodatie van T.C. De Kamp.

 

Artikel 1b.

Sinds 2012 kent de vereniging donateurs. Dit zijn ex-leden die graag verbonden willen blijven aan de vereniging. Zij betalen hiervoor een jaarlijkse vergoeding en krijgen daarvoor de digitale nieuwsbrief en zijn welkom bij alle activiteiten die de vereniging voor haar leden organiseert. Donateurs zijn formeel geen leden en hebben dus geen stemrecht in de vereniging. Donateurs zijn geen actieve beoefenaars meer van de tennissport en hebben om die reden dus ook geen recht meer om van onze tennisbanen gebruik te maken.

Artikel 2.

Het is leden toegestaan om een niet-lid te introduceren gedurende één dag. Hierbij geldt de voorwaarde dat, voordat met spelen wordt begonnen, naam, adres en woonplaats van de introducé, alsmede de naam van het introducerende lid, is opgegeven conform de door het bestuur aangegeven wijze. Kosten worden verrekend op een door het bestuur te bepalen wijze. Het aantal malen dat eenzelfde persoon geïntroduceerd mag worden, alsmede het bedrag dat door het introducerende lid dient te worden voldaan, wordt jaarlijks door de te houden Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur bepaald.

Artikel 3.

 1. De leden zijn verplicht zich te houden aan het baanreglement.

 

 1. Seniorleden zijn verplicht deel te nemen aan de bardienst. De huishoudelijke commissie (zie art. 12), of een daaraan gelieerd afzonderlijk commissielid stelt hiertoe viermaal per jaar een rooster op. Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger, d.i. een ander seniorlid, te zorgen. Bedoeld rooster wordt per kwartaal, gepubliceerd via de website en opgehangen in het clubhuis. Ten aanzien van 70 plus leden is de bardienst flexibeler. Leden van TC de Kamp die 70 jaar of ouder zijn kunnen, indien gewenst, een verzoek indienen bij het bestuur van TC de Kamp om geen bardienst meer te hoeven draaien. Zij zullen vervolgens niet meer ingedeeld worden.
 2. Seniorleden kunnen éénmaal per jaar maximaal 2 banen reserveren voor maximaal één dagdeel per keer indien het bestuur -op basis van een schriftelijk verzoek daartoe- vooraf toestemming heeft verleend.
  Hierbij geldt dat;
 • de kosten voor ieder deelnemend niet-lid gelijk zijn aan het tarief voor een introducé;
 • voor consumpties verplicht gebruik gemaakt wordt van de kantinefaciliteiten;
 • het organiserende lid verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken betreffende het gebruik van de accommodatie en de financiële afwikkeling.

 

 1. Het bestuur kan niet-leden toestaan de accommodatie te gebruiken gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden, tegen een jaarlijks vast te stellen vergoeding. Bedoelde gebruikers zijn gehouden aan het Huishoudelijk- en Baanreglement (voor zover van toepassing), alsmede aan de voorwaarden die door het bestuur schriftelijk worden meegedeeld aan de gebruikers.

 

 1. Alle leden en gebruikers van de accommodatie van T.C. De Kamp zijn verplicht zich te houden aan de verplichtingen die opgelegd zijn door de Drank- en Horecawet en het Bestuursreglement “alcohol in sportkantines” T.C. De Kamp. Het bestuur is verplicht, bij overtreding van het gestelde in het Bestuursreglement “alcohol in sportkantines – T.C. De Kamp”, de in dat reglement genoemde sancties aan betrokkene(n) op te leggen, bij gebreke waarvan de landelijke sportorganisatie waarbij de vereniging is aangesloten kan overgaan tot het opleggen van deze sancties.

Artikel 4.

De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de ledenadministrateur op te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór de uiterlijke datum van betaling, zijnde 15 december vóór het desbetreffende verenigingsjaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het begin van het volgende kalenderjaar.

Artikel 5.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en andere commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen aanwezig te zijn.
Vergaderingen

Artikel 6.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 7.

Een bestuursvergadering wordt bijeen geroepen door middel van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum der vergadering.Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is hiertoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 8.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/ of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.

 

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 9.

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met in acht neming van artikel 16 leden 9 en 10 van de Statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen met twee/ derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 10.

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of voor gaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 11.

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld

Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering en ondersteunt door tenminste vier leden.

Commissies

Artikel 12.

Met instemming van de Algemene Vergadering kan het bestuur een of meerdere commissies instellen met een algemene of specifieke opdracht.

Door het bestuur ingestelde commissie(s) zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Bij benoeming worden doelstelling, taken en bevoegdheden van iedere commissie vastgesteld. Wijzigingen hierin dienen door het bestuur te worden geaccordeerd. De commissies – m.u.v. de commissie bedoeld in art. 11 lid 4 van de Statuten – kunnen ten allen tijde door het bestuur worden ontbonden.

Artikel 13.

De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Bestuur

Artikel 14.

Jaarlijks treden de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster moet aftreden. Jaarlijks treden twee bestuursleden af volgens een rooster dat bepaald wordt door de volgorde van toetreding. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 15.

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering worden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. De voorzitter wordt in functie door de algemene ledenvergadering gekozen. De vice-voorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar.

 

Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen lid of leden.

Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. Hierbij geldt dat, zodra het aantal vacatures het overgebleven aantal resterende bestuursleden overstijgt, binnen een maand een algemene vergadering moet worden bijeen geroepen.

Artikel 16.

Schade aan de vereniging of een hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur op dat lid worden verhaald.

Artikel 17.

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub C der Statuten wordt gesteld één/vijfde van het totaal van de in het betreffende verenigingsjaar ontvangen contributie- en entreegelden.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 18.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. a) namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
 2. b) presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. c) de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a) genoemde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier

Artikel 19.

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voorna(a)m(en), woonplaats, adres, geboortejaar, datum, (mobiel-)telefoonnummer en e-mailadres.

 

Als aanmeldingsdatum geldt de datum van ontvangst door de ledenadministrateur.

Gebruik van de banen

Artikel 20.

Het bestuur heeft het recht één of meer van de banen, gedurende een periode een door haar te bepalen tijdsduur te bestemmen voor bijzondere doeleinden, waarvan echter steeds door middel van een publicatie in de kantine of in het clubblad mededeling wordt gedaan.

Algemeen

Artikel 21.

In het gehele clubgebouw van T.C. de Kamp is een algeheel rookverbod van toepassing voor alle leden en bezoekers.


Artikel 22.

Honden hebben alleen toegang tot het tennispark indien deze kort aangelijnd zijn.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Artikel 23.

Het Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden, op voordracht van het bestuur of tenminste 5 leden, door een besluit van de Algemene Vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste 14 dagen tevoren heeft plaatsgevonden. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet worden genomen met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Slotbepalingen

Artikel 24.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 25.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 25 maart 2015.