Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

BY IN nieuws On 20-02-2016

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2016

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van T.C. De Kamp  u uit voor de Algemene Ledenvergadering

op woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur in het clubgebouw.

De agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen alg. ledenvergadering 25 maart 2015 (zie website – ledengedeelte)
 5. Jaarverslag 2015 (zie website – ledengedeelte)
 6. Financieel verslag 2015 (zie toelichting)
 7. Begroting 2016 (zie toelichting)
 8. Kascontrole
 9. Agendapunten ingebracht door leden (zie toelichting)
 10. Aanpassing Bestuursreglement alcoholverstrekking (zie toelichting en website – ledengedeelte) 
 11. Uitkomsten enquête bardienst (zie toelichting)
 12. Samenstelling commissies (zie toelichting en website – ledengedeelte)
 13. Samenstelling bestuur (zie toelichting)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting bij de agenda van de algemene ledenvergadering:

Punt 6 en 7: Financieel verslag 2015 en Begroting 2016
Vanaf 16 maart 2016 op de website en ter inzage clubgebouw.

Punt 9: Agendapunten ingebracht door leden
Leden kunnen voorstellen indienen ter behandeling in deze vergadering indien deze indiening door tenminste vijf leden ondersteund wordt. Voorstellen dienen zeven dagen voor verspreiding van de agenda schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Punt 10: Aanpassing Bestuursreglement alcoholverstrekking TC de Kamp Cothen
Het bestuur van TC de Kamp heeft het Bestuursreglement alcoholverstrekking TC de Kamp Cothen aangepast op basis van nieuwe regels en wetgeving. De aangepaste versie van dit reglement moet officieel goedgekeurd worden tijdens de ALV.

Punt 11: Uitkomsten enquête bardienst
Een commissie heeft zich gebogen over de verschillende mogelijkheden om de bardiensten voor de vereniging in te vullen. In de ALV zullen de uitkomsten worden gepresenteerd uit de enquête die gehouden is. Op basis van de uitkomsten van de enquête doet de commissie voorstellen.

Punt 12: Samenstelling van commissies
In een aantal commissies zijn leden aftredend (zie ook notulen commissievergadering op de website in het ledengedeelte); ter vergadering zal de samenstelling van de commissies worden gemeld.

Punt 13: Samenstelling bestuur

 • Aftredend: Paul Verkuijlen (voorzitter), stelt zich herkiesbaar;
 • Aftredend: Eke Oosterom (penningmeester), stelt zich herkiesbaar (met daarbij de opmerking dat ze tijdens de termijn van 3 jaar wil aftreden zodra er een nieuwe kandidaat voor de functie van penningmeester gevonden is).

Met vriendelijke groet,

Bestuur T.C. De Kamp


SHARE THIS ON:

8 jaar ago / No Comments

20

FEB

No

Comments

admin

WRITE A COMMENT