Overrijnseveld 7 • 3945 GH COTHEN

CONTACT
Uitnodiging algemene ledenvergadering 25 maart 2015

BY IN activiteiten On 15-02-2015

       Uitnodiging algemene ledenvergadering 2015

 

 

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van T.C. De Kamp  u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 maart 2015 om  20.00 uur in het clubgebouw.

De agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen alg. ledenvergadering 2 april 2014 (zie website – ledengedeelte)
 5. Jaarverslag 2014 (zie website – ledengedeelte)
 6. Financieel verslag 2014  (zie toelichting)
 7. Begroting 2015 (zie toelichting)
 8. Kascontrole
 9. Agendapunten ingebracht door leden  (zie toelichting)
 10. Aanpassing Huishoudelijk Reglement  (zie toelichting en website – ledengedeelte)
 11. Terugkoppeling kasgeldcommissie (zie toelichting en website – ledengedeelte)
 12. Samenstelling commissies (zie toelichting en website – ledengedeelte
 13. Samenstelling bestuur  (zie toelichting)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Toelichting bij de agenda van de algemene ledenvergadering:

Punt 6 en 7: Financieel verslag 2014 en Begroting 2015

Vanaf 11 maart 2015 op de website en ter inzage clubgebouw.

Punt 9: Agendapunten ingebracht door leden

Leden kunnen voorstellen indienen ter behandeling in deze vergadering indien deze indiening door tenminste vijf leden ondersteund wordt. Voorstellen dienen zeven dagen voor verspreiding van de agenda schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Punt 10: Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Het bestuur van TC de Kamp heeft besloten de bardienst voor 70 plus leden flexibeler te maken. Als deze 70 plus leden geen bardienst meer willen draaien kunnen ze dit aangeven bij het bestuur en zullen ze niet meer ingedeeld worden. NB dit is op verzoek en niet automatisch! Het Huishoudelijk Reglement van TC de Kamp is hierop aangepast (artikel 3b). De aangepaste versie van het Huishoudelijk Reglement moet officieel goedgekeurd worden tijdens de ALV.

Punt 11: Terugkoppeling kasgeldcommissie

Tijdens de ALV van 2 april 2014 is gesproken over geld in de kas / het tasje. Er is een projectgroep samengesteld. Tijdens de ALV zal deze projectgroep terugkoppeling geven over haar bevindingen.

Punt 12: Samenstelling van commissies

In een aantal commissies zijn leden aftredend (zie ook notulen commissievergadering op de website in het ledengedeelte); ter vergadering zal de samenstelling van de commissies worden gemeld.

Punt 13: Samenstelling bestuur

 • Aftredend: Marina Vernooij (algemeen bestuurslid), stelt zich herkiesbaar;
 • Aftredend: Yvonne van Rossum (secretaris), stelt zich herkiesbaar;
 • Kandidaatstelling nieuw bestuurslid: het bestuur van TC De Kamp stelt Kevin van den Bogaard voor als kandidaat voor algemeen bestuurslid. Indien de vergadering akkoord gaat met zijn benoeming zal Arthur van Loon aftreden als algemeen bestuurslid.

Met vriendelijke groet,

Bestuur T.C. De Kamp


SHARE THIS ON:

9 jaar ago / No Comments

15

FEB

No

Comments

Hans

WRITE A COMMENT